مفهوم استعداد

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

هدف استخدام

با ارزش ترین ثروت شنگ یانگ ، کارمندانی هستند که روحیه خدمت و احساس مسئولیت دارند و از نظر توانایی در پست های شرکت شایسته اند.

سیاست مدیریت

ما باید نیازهای افراد را بشناسیم ، برای آنها ارزش قائل شویم ، توانایی های بالقوه آنها را توسعه دهیم و ایجاد آنها را تشویق كنیم.

هدف مدیریت - مردم گرا

فرصتهای عادلانه ای برای رشد فردی کارمندان ایجاد کنید.

شرایط و امکانات خوبی را برای کارمندان برای دریافت اطلاعات جدید ، یادگیری دانش جدید و تسلط بر مهارت های جدید فراهم کنید.

یک تیم کارمند درجه یک بسازید و به آموزش با کیفیت توجه کنید.

احساس غرور و تعلق کارمندان را پرورش دهید.